ทำเนียบบุคลากร
   
           
     
 
จ่าสิบเอกเสวก ฉุนหอม
     
นางสุจินตนา คำชุ่ม  
นายสำเนียง เสนา
 
นางปวริศา สิงห์อุดร
 
นางดวงเดือน โพธิ์ทอง
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
กลุ่มบริหารวิชาการ
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
กลุ่มบริหารทั่วไป
       
นางสาวสมควร สีนา
นายสมเกียรติ ปัญญานะ
นายฉลอง เฟื่องฟู
       
นางวัชราภรณ์ คงเมือง
นางมยุเรศ นันทะเสน
นายกฤษดา สารเถื่อนแก้ว
นายสุรนันทร์ ลิ้มมณี
       
นางรัตนา สุทธิพงศ์พันธุ์
นางประทุม มหาวงศนันท์
นางสุภางค์ สารเถื่อนแก้ว
นายอาทิตย์ ด้วงสุวรรณ์
       
นางจิตรานาฏ วงษารัฐ
นายสุวิทย์ ผูกจิต
นางรัญจวน เตชะบูรณ์
นางปิยะนาถ ฉุนหอม
       
นางพวงเพชร รัตนวรากร
นายชรินทร์ ภิชัยวงค์
นางพิทยา ภิชัยวงค์
นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์
นางประกาย ต้นผล
นางอมรรัตน์ ธนานุภาพไพศาล
นางจงรัก มีเงิน
นายนิเวศน์ สุวรรณโน
       
นายสุกิจ สุวรรณ์
นางสาวเสาวนีย์ ขันทะสอน
นางสมระวี สอนศิริ
นางสาวสุนิตา ไชยชนะ
       
นางสาวสงกรานต์ มหามิตร
นางกาญจนาวรรณ คิดดี
นางสาวอารีย์ แก้วมา
นางสาวศันสนีย์ ประชากรณ์
       
ว่าที่ รต.หญิงเบญจพร ทุ่งสง
นายเพิด บุญอินทร์

 

       
 
       
นางสาวดารณี นาคะรัต
นายเดชา จันต๊ะนาเขต
นางธัญลักษณ์ จันทร์เจนจบ
นางเบญจพร สักลอ
       
นางสาวสายทิพย์ อุ่นเครือ
นายดิเรก สีนิล
นายน่านมงคล อินด้วง
นายสงกรานต์ บุญช่วย
       
นางสาวอรธีรา ดวงตาดำ
นายพิรุณ จ่ากอ
นางสาวชนิกานต์ อินไชย
นางสาวฉัตรวี จันต๊ะ
       
นางสาวณัฐณิชา ธรรรมศิริ
นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชัย
นางสาววิตรา เนตรวีระ
นางอัญชลี ใจจันทร์
       
   
นายฉกรรจ์ เสน
นางสาวจารุวรรณ สะสม
นายจักรพันธ์ อินวาทย์
นายภาคภูมิ ภิมาลย์
 
       
 
นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชัย
นางสาวสุรีรัตน์ ทองสุขใส
นางสาววริฏฐา เพ็ชรสารีกิจ
 
 
       
นางเพชรรัตน์ ไชยปัญญา
นางเพลิน สวนจันทร์
นายกฤษณ์ นวลทา
นางประนอม นวลทา
       
นายประสุทธ์ สองสียนต์
นายบุญรวย เขื่อนเพชร
 
       
นายอำนวย คำแปง
นางมะลิ คำแปง
นางอมรรัตน์ จันต๊ะนาเขต
นางหวัน ใจคำ
       
นางเกศนี ใจมา
นางประนอม วงค์ปัญญา
นายสมเกียรติ ธินันท์
นางวาสนา สุวรรณโน
       
นายอำนาจ ยะมา
นางสาวนนท์ธิชา อำมลา
นางจีรวรรณ จีนะ
นายเมธี ทานะ
       
นายอุเทน นันทะปิน
นายพนมกร โปธิ
นางจิรสิน คำเตือนใจ
นายเกษียร สุภาษี
 
       
นายเกษม ไชยวุฒิ
นายจำเริญ ใจคำ
นายนิรันดร์ คำเตือนใจ
นางกัญยานี สุภาษี
       
นายศราวุธ ยะมา
นายสัจจพจน์ วงค์ปัญญา
นายภิษณุ เตชะวงค์
นางสาวมณีรัตน์ รินชม
       
       
นางสาวอนุสรา ใจปิง
นางสาวฉ้อง แซ่โซ้ง
นางสาวนันทิดา สาธุรุ่ง
นางสาวภาวิดา แซ่ลี
       
นางสาวโสภา แซ่เฮ้อ
นางสาววชิราภรณ์ ใจปิง
นายวรานนท์ คำสีทิพย์